کد خبر: ۹۹۶۶۶
۱۹:۲۶ - ۱۳۹۸/۳/۲

هیات مدیره به سهامداران گزارش می دهد

سودآوری بیمه پارسیان در سال ۹۷

۱۲ خرداد سهامداران و اعضای هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان دور هم جمع می شوند تا درباره یک سال گذشته و البته چشم انداز آینده این شرکت تصمیم گیری کنند. هادی اویارحسین و همکاران اش در بیمه پارسیان سال گذشته موفق شدند تا سود خالص این شرکت را ۱۹ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش دهند و به ۷۶۶ میلیارد و ۵۵۹ میلیون ریال برسانند.
سودآوری بیمه پارسیان در سال ۹۷

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک و بیمه،  سود خالص هر سهم شرکت بیمه پارسیان در سال مالی گذشته با رشدی ۱۹ درصدی از ۲۱۵ ، به ۲۵۶ ریال رسیده و سود انباشته این شرکت هم با ۲۶ درصد رشد ۹۹۰ میلیارد و  ۴۲۸ میلیون ریال برآورد شده است.
بر اساس گزارش صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۷، حق بیمه صادره شرکت بیمه پارسیان در پایان سال گذشته نسبت به سال مالی ۹۶ رشدی ۳ درصدی و درآمد شرکت از محل حق بیمه هم ۶ درصد رشد کرده است.
نگاهی به ترازنامه شرکت بیمه پارسیان نشان می دهد که موجودی نقد این شرکت ۵۶ درصد، سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۳۰ درصد، مطالبات از شرکت های بیمه و بیمه گران اتکایی ۳۷۴ درصد در سال گذشته نسبت به سال قبل آن رشد کرده در حالی که مطالبات بلندمدت شرکت ۸۳ درصد و سرمایه گذاری بلندمدت هم ۸ درصد کاهش یافته است.
همچنین بدهی بیمه پارسیان به بیمه گذاران و نمایندگان ۱۷ درصد رشد داشته و در مقابل بدهی این شرکت به سایر شرکت های بیمه و بیمه گران اتکایی کاهشی ۲۷ درصدی داشته است.

دارایی‌ها و بدهی‌های و سود و زیان شرکت بیمه پارسیان در پایان سال مالی 1397/12/29
تغییر ترکیب دارایی‌های شرکت بیمه پارسیان ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
موجودی نقد ۶۸۶,۰۳۵ ۴۴۰,۹۷۵ ۵۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت ۵,۸۶۵,۴۷۰ ۲,۵۴۷,۶۱۶ ۱۳۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان ۱۳,۴۲۲,۴۰۰ ۱۱,۲۰۷,۴۸۵ ۲۰
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۴۹۸۷۱۳ ۱۰۵۲۵۰ ۳۷۴
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۳,۱۲۴,۰۵۷ ۳,۰۳۸,۴۷۸ ۳
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی ۷,۱۲۰,۰۸۰ ۵,۵۹۱,۰۹۰ ۲۷
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۸۱۸۷۶۱ ۹۴۰۰۹۷ -13
مطالبات بلندمدت ۵۸۶,۶۶۹ ۳,۳۶۶,۱۷۷ -۸۳
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت ۱,۵۶۶,۷۵۸ ۱,۶۹۷,۰۴۷
دارایی‌های ثابت مشهود ۱,۷۹۸,۷۵۸ ۱,۶۰۸,۰۵۵ ۱۲
دارایی‌های نامشهود ۲۶,۲۳۱ ۲۰,۷۹۹ ۲۶
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ --
جمع دارایی‌ها ۳۵,۵۱۳,۹۳۲ ۳۰,۵۶۳,۰۶۹ ۱۶
تغییر ترکیب بدهی‌های شرکت بیمه پارسیان ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان ۴۵۸,۸۹۱ ۳۹۳,۳۷۲ ۱۷
بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۸۵۶,۶۴۴ ۱,۱۶۵,۶۲۰ -۲۷
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۲,۵۹۲,۹۸۹ ۲,۰۰۰,۲۵۲ ۳۰
ذخیره مالیات ۰ ۱۱۳۵ --
سود سهام پرداختنی ۱۸۷,۸۶۵ ۱۶۲,۲۷۴ ۱۶
ذخایر حق بیمه ۱۹,۲۴۳,۵۰۸ ۱۶,۵۷۱,۸۴۵ ۱۶
ذخیره خسارت معوق ۳,۵۰۳,۷۸۷ ۲,۸۵۲,۵۱۶ ۲۳
ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۷۹۳,۱۴۳ ۴۹۷۶۵۸ 59
سایر ذخایر فنی ۲,۵۰۶,۶۱۳ ۲,۰۵۷,۵۵۸ ۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
حق بیمه سال‌های آتی ۵۷۳,۹۴۹ ۴۲۱,۹۴۵ ۳۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۰۶,۶۰۰ ۱۶۵,۵۱۰ ۲۵
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی‌ها ۳۰,۹۲۳,۹۸۹ ۲۶,۲۸۹,۶۸۵ ۱۸
حقوق صاحبان سهام      
سرمایه ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۲۷۰,۵۹۷ ۲۳۲,۲۶۹ ۱۷
اندوخته سرمایه‌ای ۳۲۸,۹۱۸ ۲۵۲,۲۶۲ ۳۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۹۹۰,۴۲۸ ۷۸۸,۸۵۳ ۲۶
جمع حقوق صاحبان سهام ۴,۵۸۹,۹۴۳ ۴,۲۷۳,۳۸۴ ۷
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۳۵,۵۱۳,۹۳۲ ۳۰,۵۶۳,۰۶۹ ۱۶
       
سود و زیان شرکت بیمه پارسیان در پایان سال مالی 1397
سود و زیان شرکت بیمه پارسیان ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
حق بیمه صادره (قبولی اتکایی) ۲۰,۵۰۹,۶۲۱ ۱۹,۹۹۷,۶۲۷ ۳
کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه -۲,۶۷۱,۶۶۳ -۳,۲۴۳,۴۳۷ -۱۸
درآمد حق بیمه ۱۷,۸۳۷,۹۵۸ ۱۶,۷۵۴,۱۹۰ ۶
حق بیمه اتکایی واگذاری -۳,۹۳۸,۹۵۱ -۳,۶۳۳,۵۰۰ ۸
افزایش (کاهش) ذخایر حق بیمه اتکایی واگذاری ۱,۲۸۵,۶۶۹ ۷۰۴,۶۰۹ ۸۲
هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری -۲,۶۵۳,۲۸۲ -۲,۹۲۸,۸۹۱
درآمد حق بیمه سهم نگهداری ۱۵,۱۸۴,۶۷۶ ۱۳,۸۲۵,۲۹۹ ۱۰
خسارت پرداختی -۱۴,۰۲۳,۱۰۴ -۱۱,۶۰۸,۹۱۲ ۲۱
کاهش (افزایش) ذخایر خسارت -۹۴۶,۷۵۶ -۵۷۵,۳۷۸ ۶۵
هزینه خسارت -۱۴,۹۶۹,۸۶۰ -۱۲,۱۸۴,۲۹۰ ۲۳
خسارت دریافتی از بیمه‌گران اتکایی ۲,۳۱۴,۰۵۵ ۱,۹۸۶,۸۷۴ ۱۶
افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی واگذاری ۲۴۳,۳۲۱ ۴۶,۳۴۸ ۴۲۵
خسارت سهم بیمه‌گران اتکایی ۲,۵۵۷,۳۷۶ ۲,۰۳۳,۲۲۲ ۲۶
هزینه خسارت سهم نگهداری -۱۲,۴۱۲,۴۸۴ -۱۰,۱۵۱,۰۶۸ ۲۲
هزینه کارمزد و کارمزد منافع -۱,۷۶۵,۷۵۲ -۱,۴۰۳,۴۱۸ ۲۶
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی ۴۵۱,۶۶۰ ۳۷۴,۶۲۸ ۲۱
هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری -۱,۳۱۴,۰۹۲ -۱,۰۲۸,۷۹۰ ۲۸
(افزایش) کاهش سایر ذخایر فنی -۴۴۹,۰۵۵ -۴۲۸,۷۵۴ ۵
هزینه سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی -۵۱۷,۳۰۹ -۴۷۶,۵۳۳ ۹
هزینه سهم نیروی انتظامی -۱۲۳,۳۶۷ -۱۳۶۸۴۹ -۱۰
هزینه سهم وزارت بهداشت -۶۵۶,۰۱۰ -۶۶۸,۹۱۴
سایر درآمد (هزینه)‌های بیمه‌ای ۱,۴۰۴,۶۳۰ ۱۴۷,۷۳۴ 851
خالص سایر هزینه‌های بیمه‌ای -۳۴۱,۱۱۱ -۱,۵۶۳,۳۱۶ -۷۸
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای (قبل از درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی) ۱,۱۱۶,۹۸۹ ۱,۰۸۲,۱۲۵ ۳
درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی ۶۶۸,۰۱۵ ۴۸۹,۴۶۹ ۳۶
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای ۱,۷۸۵,۰۰۴ ۱,۵۷۱,۵۹۴ ۱۴
درآمد سرمایه‌گذاری از محل سایر منابع ۵۳,۲۳۴ ۵۳,۷۶۵
هزینه‌های اداری و عمومی -۱,۳۸۵,۰۳۰ -۱,۲۱۳,۸۲۷ ۱۴
سود (زیان) عملیاتی ۴۵۳,۲۰۸ ۴۱۱,۵۳۲ ۱۰
هزینه‌های مالی ۰ ۰ --
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر بیمه‌ای ۳۱۸۱۹۱ ۲۴۳۰۵۴ 31
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات ۷۷۱,۳۹۹ ۶۵۴,۵۸۶ ۱۸
مالیات -۴۸۴۰ -۹۲۰۹ -47
سود (زیان) خالص ۷۶۶,۵۵۹ ۶۴۵,۳۷۷ ۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم      
سود (زیان) پایه هر سهم - عملیاتی ۱۵۲ ۱۴۰ ۹
سود (زیان) پایه هر سهم - غیرعملیاتی ۱۰۴ ۷۵ 39
سود (زیان) پایه هر سهم ۲۵۶ ۲۱۵ ۱۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم      
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - عملیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - غیرعملیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ۰ ۰ --
گردش حساب سود (زیان) انباشته      
سود (زیان) خالص ۷۶۶,۵۵۹ ۶۴۵,۳۷۷ ۱۹
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال ۷۸۸,۸۵۳ ۶۲۹,۶۲۸ ۲۵
تعدیلات سنواتی ۰ ۶۰۶۵۵ --
سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره تعدیل شده ۷۸۸,۸۵۳ ۶۹۰,۲۸۳ ۱۴
تغییرات در سود (زیان) انباشته      
اندوخته قانونی -۳۸,۳۲۸ -۳۲,۲۶۹ ۱۹
اندوخته سرمایه‌ای -۷۶,۶۵۶ -۶۴,۵۳۸ ۱۹
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
انتقال‌ از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰ ۰ --
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰ ۰ --
سود سهام مصوب -۴۵۰۰۰۰ -۴۵۰۰۰۰ 0
جمع تغییرات در سود (زیان) انباشته -۵۶۴,۹۸۴ -۵۴۶,۸۰۷ ۳
سود (زیان) انباشته در پایان دوره ۹۹۰,۴۲۸ ۷۸۸,۸۵۳ ۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) ۲۵۶ ۲۱۵ ۱۹
سرمایه ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ