کد خبر: ۹۹۶۶۹
۰:۲۸ - ۱۳۹۸/۳/۳

سود خالص هر سهم ۴۵ درصد قد کشید

گام بلند بیمه سرمد در سال ۹۷

سهامداران شرکت بیمه سرمد که سهامدار اصلی آن گروه مالی بانک صادرات ایران است، در پایان سال مالی ۹۷شاهد رشد ۴۵ درصدی سود خالص هر سهم بودند و این سود خالص از ۲۳۶ ریال به ۳۴۲ ریال و سود خالص شرکت یادشده هم با جهشی ۱۱۸ درصدی از ۲۳۵ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال در پایان سال مالی ۹۶ به رقم ۵۱۳ میلیارد و ۳۴۸ میلیون ریال در پایان سال مالی ۹۷ رسیده است.
گام بلند بیمه سرمد در سال ۹۷

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک و بیمه، از جمله نکات مهم در کارنامه سال ۹۷ شرکت بیمه سرمد نسبت به سال ۹۶ می توان به نکات زیر اشاره کرد:

 • افزایش۳۶ درصدی موجودی نقد
 • عدم سرمایه گذاری کوتاه مدت در ۲ سال پیاپی
 • افزایش ۵۸ درصدی مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان بیمه سرمد
 • ثابت ماندن تقریبی مطالبات بیمه سرمد از سایر شرکت های بیمه ای و بیمه گران اتکایی
 • افزایش ۷۸ درصدی سرمایه گذاری های بلندمدت بیمه سرمد
 • رشد ۱۳۶ درصدی بدهی بیمه سرمد به بیمه گذاران و نمایندگان این شرکت
 • کاهش ۶ درصدی بدهی بیمه سرمد به شرکت های بیمه و بیمه گران اتکایی
 • در نظر نگرفتن ذخیره مالیاتی در سال های مالی ۹۶ و ۹۷
 • رشد ۵۴ درصدی ذخایر خسارت های معوق بیمه سرمد
 • رشد ۵۸ درصدی ذخایر حق بیمه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶
 • افزایش ۱۸۰ درصدی میزان ذخاریر ریسک های منقضی نشده
 • افزایش ۵۰ سرمایه بیمه سرمد از میلیارد و میلیون تومان با رشدی درصدی به میلیارد و میلیون تومان
 • افزایش درصدی۶۴  اندوخته قانونی و ۶۴ درصدی اندوخته سرمایه ای بیمه سرمد
 • رشد ۱۴۰ درصدی سود انباشته
 • افزایش ۶۱ درصدی حقوق صاحبان سهام بیمه سرمد
 • رشد  ۵۶ درصدی حق بیمه صادره در سال ۹۷
 • افزایش ۷۱ درصدی درآمد حق بیمه
 • رشد   ۹۷ درصدی خسارت پرداخت شده
 • افزایش  ۱۲۲ درصدی درآمد ناشی از سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی
 • رشد  ۳۳ درصدی سود ناخالص فعالیت بیمه ای
 • جهش ۲  درصدی سود عملیاتی بیمه سرمد
 • افزایش۱۱۸ درصدی سود خالص  ۲۳۵ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال به ۵۱۳ میلیارد و ۳۴۸ میلیون ریال.

 

دارایی‌ها و بدهی‌ها و سود و زیان شرکت بیمه سرمد در پایان سال مالی 1397/12/29
تغییر ترکیب دارایی‌های شرکت بیمه سرمد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
موجودی نقد ۵۱۹,۶۵۸ ۳۸۱,۴۷۰ ۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت ۰ ۰ --
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان ۲,۵۷۷,۵۶۸ ۱,۶۲۷,۶۵۸ ۵۸
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۲۳۴۴۶ ۲۳۳۸۱ ۰
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۵۵۶,۶۲۷ ۲۹۱,۷۹۸ ۹۱
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی ۸۹۷,۰۳۱ ۶۲۸,۰۴۸ ۴۳
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مطالبات بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت ۲,۵۲۳,۸۸۰ ۱,۴۱۴,۱۷۴ ۷۸
دارایی‌های ثابت مشهود ۷۵۱,۸۷۹ ۵۸۹,۹۵۸ ۲۷
دارایی‌های نامشهود ۱,۶۸۹ ۱,۱۱۰ ۵۲
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ --
جمع دارایی‌ها ۷,۸۵۱,۷۷۸ ۴,۹۵۷,۵۹۷ ۵۸
تغییر ترکیب بدهی‌های شرکت بیمه سرمد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان ۱۴۲,۶۸۴ ۶۰,۴۲۳ ۱۳۶
بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۲۹۹,۳۱۵ ۳۱۸,۳۸۴
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۴۷۲,۵۳۷ ۱۲۰,۱۹۲ ۲۹۳
ذخیره مالیات ۰ ۰ --
سود سهام پرداختنی ۳,۲۹۲ ۹,۷۷۷ -۶۶
ذخایر حق بیمه ۳,۲۴۵,۵۳۷ ۲,۰۵۲,۳۴۳ ۵۸
ذخیره خسارت معوق ۶۴۸,۲۷۸ ۴۲۰,۴۲۶ ۵۴
ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۲۲۵,۵۷۵ ۸۰۴۳۸ 180
سایر ذخایر فنی ۲۸۸,۵۹۳ ۱۴۹,۸۰۵ ۹۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
حق بیمه سال‌های آتی ۸۲,۵۶۱ ۱۲۰,۷۳۵ -۳۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۸,۲۳۰ ۱۸,۱۶۶ ۵۵
تسهیلات مالی دریافتی ۱۹۲۴۲۷ ۲۲۲۱۶۴ -13
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی‌ها ۵,۶۲۹,۰۲۹ ۳,۵۷۲,۸۵۳ ۵۸
حقوق صاحبان سهام      
سرمایه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۴۵۳۴۴ --
اندوخته قانونی ۶۵,۹۰۹ ۴۰,۲۴۱ ۶۴
اندوخته سرمایه‌ای ۱۳۱,۸۱۷ ۸۰,۴۸۲ ۶۴
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۵۲۵,۰۲۳ ۲۱۸,۶۷۷ ۱۴۰
جمع حقوق صاحبان سهام ۲,۲۲۲,۷۴۹ ۱,۳۸۴,۷۴۴ ۶۱
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۷,۸۵۱,۷۷۸ ۴,۹۵۷,۵۹۷ ۵۸
       
سود و زیان شرکت بیمه سرمد در پایان سال مالی 1397
سود و زیان شرکت بیمه سرمد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
حق بیمه صادره (قبولی اتکایی) ۵,۸۸۸,۰۲۱ ۳,۷۷۸,۳۶۲ ۵۶
کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه -۱,۱۹۳,۱۹۴ -۱,۰۳۴,۹۵۸ ۱۵
درآمد حق بیمه ۴,۶۹۴,۸۲۷ ۲,۷۴۳,۴۰۴ ۷۱
حق بیمه اتکایی واگذاری -۱,۱۸۹,۶۲۰ -۹۳۱,۰۳۸ ۲۸
افزایش (کاهش) ذخایر حق بیمه اتکایی واگذاری ۲۰۷,۹۷۱ ۲۷۶,۹۲۰ -۲۵
هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری -۹۸۱,۶۴۹ -۶۵۴,۱۱۸ ۵۰
درآمد حق بیمه سهم نگهداری ۳,۷۱۳,۱۷۸ ۲,۰۸۹,۲۸۶ ۷۸
خسارت پرداختی -۳,۱۲۶,۱۶۵ -۱,۶۱۳,۶۷۷ ۹۴
کاهش (افزایش) ذخایر خسارت -۳۷۲,۹۸۹ -۱۶۳,۵۳۲ ۱۲۸
هزینه خسارت -۳,۴۹۹,۱۵۴ -۱,۷۷۷,۲۰۹ ۹۷
خسارت دریافتی از بیمه‌گران اتکایی ۵۲۷,۶۲۲ ۲۹۷,۲۵۶ ۷۷
افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی واگذاری ۶۱,۰۱۲ ۶,۲۳۸ ۸۷۸
خسارت سهم بیمه‌گران اتکایی ۵۸۸,۶۳۴ ۳۰۳,۴۹۴ ۹۴
هزینه خسارت سهم نگهداری -۲,۹۱۰,۵۲۰ -۱,۴۷۳,۷۱۵ ۹۷
هزینه کارمزد و کارمزد منافع -۳۱۷,۰۸۸ -۲۲۱,۳۸۴ ۴۳
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی ۲۶۴,۶۶۰ ۲۰۱,۴۹۵ ۳۱
هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری -۵۲,۴۲۸ -۱۹,۸۸۹ ۱۶۴
(افزایش) کاهش سایر ذخایر فنی -۱۳۸,۷۸۸ -۷۸,۳۵۲ ۷۷
هزینه سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی -۳۸,۶۷۵ -۳۰,۴۸۰ ۲۷
هزینه سهم نیروی انتظامی -۸,۶۴۰ -۴۰۶۵ ۱۱۳
هزینه سهم وزارت بهداشت -۵۶,۳۲۶ -۴۲,۵۴۷ ۳۲
سایر درآمد (هزینه)‌های بیمه‌ای ۲۵۷ ۱۷,۲۶۰ -99
خالص سایر هزینه‌های بیمه‌ای -۲۴۲,۱۷۲ -۱۳۸,۱۸۴ ۷۵
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای (قبل از درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی) ۵۰۸,۰۵۸ ۴۵۷,۴۹۸ ۱۱
درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی ۲۴۶,۳۲۲ ۱۱۰,۷۷۰ ۱۲۲
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای ۷۵۴,۳۸۰ ۵۶۸,۲۶۸ ۳۳
درآمد سرمایه‌گذاری از محل سایر منابع ۱۵۹,۰۰۲ ۱۲۸,۴۵۳ ۲۴
هزینه‌های اداری و عمومی -۶۷۴,۱۶۴ -۴۶۲,۷۳۳ ۴۶
سود (زیان) عملیاتی ۲۳۹,۲۱۸ ۲۳۳,۹۸۸ ۲
هزینه‌های مالی -۳۹۰۰۷ -۸۲۰۸ 375
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر بیمه‌ای ۳۱۳۱۳۷ ۹۷۳۵ 3117
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات ۵۱۳,۳۴۸ ۲۳۵,۵۱۵ ۱۱۸
مالیات ۰ ۰ --
سود (زیان) خالص ۵۱۳,۳۴۸ ۲۳۵,۵۱۵ ۱۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم      
سود (زیان) پایه هر سهم - عملیاتی ۱۵۹ ۲۳۳ -۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم - غیرعملیاتی ۱۸۳ ۲ 9050
سود (زیان) پایه هر سهم ۳۴۲ ۲۳۵ ۴۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم      
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - عملیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - غیرعملیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ۰ ۰ --
گردش حساب سود (زیان) انباشته      
سود (زیان) خالص ۵۱۳,۳۴۸ ۲۳۵,۵۱۵ ۱۱۸
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال ۲۱۸,۶۷۷ ۱۹۲,۹۷۳ ۱۳
تعدیلات سنواتی ۰ -۲۴۴۸۳ --
سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره تعدیل شده ۲۱۸,۶۷۷ ۱۶۸,۴۹۰ ۳۰
تغییرات در سود (زیان) انباشته      
اندوخته قانونی -۲۵,۶۶۷ -۱۱,۷۷۶ ۱۱۸
اندوخته سرمایه‌ای -۵۱,۳۳۵ -۲۳,۵۵۲ ۱۱۸
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
انتقال‌ از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰ ۰ --
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰ ۰ --
سود سهام مصوب -۱۳۰۰۰۰ -۱۵۰۰۰۰ -13
جمع تغییرات در سود (زیان) انباشته -۲۰۷,۰۰۲ -۱۸۵,۳۲۸ ۱۲
سود (زیان) انباشته در پایان دوره ۵۲۵,۰۲۳ ۲۱۸,۶۷۷ ۱۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) ۳۴۲ ۲۳۶ ۴۵
سرمایه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ