کد خبر: ۹۹۶۷۰
۰:۳۲ - ۱۳۹۸/۳/۳

کارنامه ۹۷ تاجدار زیر ذره بین

سود خالص بیمه البرز؛ ۶۴ میلیارد تومان

کارنامه رسول تاجدار و همکاران‌اش در شرکت بیمه البرز نشان می‌دهد که سود خالص این شرکت با رشدی ۱۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ از ۵۷۸ میلیارد و ۱۹۵ میلیون ریال به رقم ۶۴۱ میلیارد و ۱۴۵ میلیون ریال رسیده و سود خالص هر سهم این شرکت هم با افزایش ۱۰ درصدی از ۱۴۵ میلیون ریال در سال ۹۶ به ۱۶۰ ریال در سال ۹۷ افزایش یافته است.
سود خالص بیمه البرز؛ ۶۴ میلیارد تومان

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک و بیمه،از جمله نکات مهم در کارنامه سال ۹۷ شرکت بیمه البرز نسبت به سال ۹۶ می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
افزایش ۵۵ درصدی موجودی نقد

 • کاهش ۳ درصدی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
 • افزایش ۱۵ درصدی مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان بیمه البرز
 • رشد ۶۵ درصدی مطالبات بیمه البرز از سایر شرکت‌های بیمه‌ای و بیمه‌گران اتکایی
 • افزایش ۶۴ درصدی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بیمه البرز
 • رشد ۱۵ درصدی بدهی بیمه البرز به بیمه‌گذاران و نمایندگان این شرکت
 • افزایش ۶۰۲ درصدی بدهی بیمه البرز به شرکت‌های بیمه و بیمه‌گران اتکایی
 • در نظر نگرفتن ذخیره مالیاتی در سال‌های مالی ۹۶ و ۹۷
 • رشد ۱۳ درصدی ذخایر خسارت‌های معوق بیمه البرز
 • رشد ۲۳ درصدی ذخایر حق بیمه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶
 • افزایش ۱۱۲ درصدی میزان ذخایر ریسک‌های منقضی نشده
 • ثابت ماندن سرمایه بیمه البرز در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶
 • افزایش درصدی۱۷ اندوخته قانونی و ۱۳ درصدی اندوخته سرمایه‌ای بیمه البرز
 • رشد ۳۲ درصدی سود انباشته
 • افزایش ۶ درصدی حقوق صاحبان سهام بیمه البرز
 • رشد ۱۹ درصدی حق بیمه صادره در سال ۹۷
 • افزایش ۱۸ درصدی درآمد حق بیمه
 • رشد ۳۲ درصدی خسارت پرداخت شده
 • افزایش ۱۵۲ درصدی درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی
 • رشد ۱۲ درصدی سود ناخالص فعالیت بیمه ای
 • جهش ۱۱ درصدی سود عملیاتی بیمه البرز
 • افزایش ۱۱ درصدی سود خالص در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶

 

دارایی‌ها و بدهی‌ها و سود و زیان شرکت بیمه البرز در پایان سال مالی 1397/12/29
تغییر ترکیب دارایی‌های شرکت بیمه البرز ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
موجودی نقد ۱,۰۴۰,۹۴۶ ۶۷۲,۳۶۳ ۵۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت ۴,۰۰۸,۶۴۲ ۴,۱۲۷,۴۱۵
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان ۱۱,۰۷۵,۴۸۳ ۹,۶۰۶,۵۵۹ ۱۵
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۶۸۷۶۶۶ ۴۱۷۹۵۹ ۶۵
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۶۷۷,۲۰۰ ۶۰۳,۲۵۴ ۱۲
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی ۴,۳۵۲,۱۹۸ ۴,۰۵۷,۰۵۹ ۷
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مطالبات بلندمدت ۵۵۲,۴۶۶ ۴۵۲,۲۲۶ ۲۲
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت ۶,۶۸۸,۹۵۸ ۴,۰۶۷,۴۲۷ ۶۴
دارایی‌های ثابت مشهود ۴,۹۱۴,۲۴۸ ۴,۶۶۸,۹۶۵ ۵
دارایی‌های نامشهود ۲۵,۱۵۷ ۲۴,۰۶۵ ۵
سایر دارایی‌ها ۲۱۵۲۲ ۲۱۶۸۸ -1
جمع دارایی‌ها ۳۴,۰۴۴,۴۸۶ ۲۸,۷۱۸,۹۸۰ ۱۹
تغییر ترکیب بدهی‌های شرکت بیمه البرز ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان ۱,۱۳۰,۰۲۳ ۹۸۰,۰۴۳ ۱۵
بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۶۳۵,۷۲۹ ۹۰,۵۱۹ ۶۰۲
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۱,۴۲۶,۳۲۰ ۱,۷۴۵,۳۸۴ -۱۸
ذخیره مالیات ۰ ۰ --
سود سهام پرداختنی ۲,۸۹۱ ۲,۳۱۴ ۲۵
ذخایر حق بیمه ۱۴,۷۴۰,۳۰۰ ۱۲,۰۰۵,۵۳۹ ۲۳
ذخیره خسارت معوق ۴,۴۶۶,۴۱۶ ۳,۹۶۷,۷۸۳ ۱۳
ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۱,۳۰۷,۲۴۵ ۶۱۵۲۱۰ 112
سایر ذخایر فنی ۳,۳۴۷,۸۱۱ ۲,۸۱۹,۷۴۹ ۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
حق بیمه سال‌های آتی ۶۱۲,۲۲۲ ۵۶۶,۶۱۳ ۸
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۶۶۹,۶۸۵ ۵۴۱,۱۲۷ ۲۴
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی‌ها ۲۸,۳۳۸,۶۴۲ ۲۳,۳۳۴,۲۸۱ ۲۱
حقوق صاحبان سهام      
سرمایه ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۲۲۰,۱۸۷ ۱۸۸,۱۳۰ ۱۷
اندوخته سرمایه‌ای ۵۶۴,۵۸۰ ۵۰۰,۴۶۵ ۱۳
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۹۲۱,۰۷۷ ۶۹۶,۱۰۴ ۳۲
جمع حقوق صاحبان سهام ۵,۷۰۵,۸۴۴ ۵,۳۸۴,۶۹۹ ۶
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۳۴,۰۴۴,۴۸۶ ۲۸,۷۱۸,۹۸۰ ۱۹
       
سود و زیان شرکت بیمه البرز در پایان سال مالی 1397
سود و زیان شرکت بیمه البرز ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
حق بیمه صادره (قبولی اتکایی) ۲۵,۶۷۲,۹۱۵ ۲۱,۴۹۷,۷۲۴ ۱۹
کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه -۲,۷۳۴,۷۶۱ -۲,۰۳۴,۳۵۸ ۳۴
درآمد حق بیمه ۲۲,۹۳۸,۱۵۴ ۱۹,۴۶۳,۳۶۶ ۱۸
حق بیمه اتکایی واگذاری -۴,۶۳۰,۲۶۲ -۴,۲۴۶,۰۰۱ ۹
افزایش (کاهش) ذخایر حق بیمه اتکایی واگذاری ۴۶۲,۳۰۶ ۶۳۶,۴۷۷ -۲۷
هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری -۴,۱۶۷,۹۵۶ -۳,۶۰۹,۵۲۴ ۱۵
درآمد حق بیمه سهم نگهداری ۱۸,۷۷۰,۱۹۸ ۱۵,۸۵۳,۸۴۲ ۱۸
خسارت پرداختی -۱۹,۳۷۲,۵۲۳ -۱۴,۷۱۳,۰۴۷ ۳۲
کاهش (افزایش) ذخایر خسارت -۱,۱۹۰,۶۶۸ -۳۵۹,۱۲۶ ۲۳۲
هزینه خسارت -۲۰,۵۶۳,۱۹۱ -۱۵,۰۷۲,۱۷۳ ۳۶
خسارت دریافتی از بیمه‌گران اتکایی ۳,۸۹۹,۸۴۷ ۲,۶۷۸,۴۱۴ ۴۶
افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی واگذاری -۱۶۷,۱۶۷ ۲۶۴,۴۸۲ --
خسارت سهم بیمه‌گران اتکایی ۳,۷۳۲,۶۸۰ ۲,۹۴۲,۸۹۶ ۲۷
هزینه خسارت سهم نگهداری -۱۶,۸۳۰,۵۱۱ -۱۲,۱۲۹,۲۷۷ ۳۹
هزینه کارمزد و کارمزد منافع -۱,۹۴۳,۱۶۴ -۱,۵۸۹,۷۲۲ ۲۲
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی ۶۵۷,۵۲۹ ۵۸۳,۰۸۴ ۱۳
هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری -۱,۲۸۵,۶۳۵ -۱,۰۰۶,۶۳۸ ۲۸
(افزایش) کاهش سایر ذخایر فنی -۵۲۸,۰۶۲ -۶۲۰,۳۹۴ -۱۵
هزینه سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی -۴۳۲,۸۵۶ -۴۰۴,۴۵۲ ۷
هزینه سهم نیروی انتظامی -۱۱۵,۳۷۹ -۶۳۱۸۵ ۸۳
هزینه سهم وزارت بهداشت -۵۵۶,۵۷۲ -۵۲۱,۹۰۶ ۷
سایر درآمد (هزینه)‌های بیمه‌ای ۱,۶۱۵,۰۹۶ ۲۱۹,۹۳۵ 634
خالص سایر هزینه‌های بیمه‌ای -۱۷,۷۷۳ -۱,۳۹۰,۰۰۲ -۹۹
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای (قبل از درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی) ۶۳۶,۲۷۹ ۱,۳۲۷,۹۲۵ -۵۲
درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی ۱,۵۱۷,۸۶۳ ۶۰۲,۷۹۲ ۱۵۲
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای ۲,۱۵۴,۱۴۲ ۱,۹۳۰,۷۱۷ ۱۲
درآمد سرمایه‌گذاری از محل سایر منابع ۲۶۷,۸۵۸ ۱۰۶,۳۷۵ ۱۵۲
هزینه‌های اداری و عمومی -۱,۷۹۳,۱۱۰ -۱,۴۷۱,۰۷۳ ۲۲
سود (زیان) عملیاتی ۶۲۸,۸۹۰ ۵۶۶,۰۱۹ ۱۱
هزینه‌های مالی ۰ ۰ --
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر بیمه‌ای ۱۲۲۵۵ ۱۲۱۷۶ 1
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات ۶۴۱,۱۴۵ ۵۷۸,۱۹۵ ۱۱
مالیات ۰ ۰ --
سود (زیان) خالص ۶۴۱,۱۴۵ ۵۷۸,۱۹۵ ۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم      
سود (زیان) پایه هر سهم - عملیاتی ۱۵۷ ۱۴۲ ۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم - غیرعملیاتی ۳ ۳ 0
سود (زیان) پایه هر سهم ۱۶۰ ۱۴۵ ۱۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم      
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - عملیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - غیرعملیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ۰ ۰ --
گردش حساب سود (زیان) انباشته      
سود (زیان) خالص ۶۴۱,۱۴۵ ۵۷۸,۱۹۵ ۱۱
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال ۸۸۸,۶۹۱ ۶۳۷,۹۵۷ ۳۹
تعدیلات سنواتی -۱۹۲,۵۸۷ -۲۱۳۳۱۹ -10
سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره تعدیل شده ۶۹۶,۱۰۴ ۴۲۴,۶۳۸ ۶۴
تغییرات در سود (زیان) انباشته      
اندوخته قانونی -۳۲,۰۵۷ -۲۸,۹۱۰ ۱۱
اندوخته سرمایه‌ای -۶۴,۱۱۵ -۵۷,۸۱۹ ۱۱
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
انتقال‌ از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰ ۰ --
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰ ۰ --
سود سهام مصوب -۳۲۰۰۰۰ -۲۲۰۰۰۰ 45
جمع تغییرات در سود (زیان) انباشته -۴۱۶,۱۷۲ -۳۰۶,۷۲۹ ۳۶
سود (زیان) انباشته در پایان دوره ۹۲۱,۰۷۷ ۶۹۶,۱۰۴ ۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) ۱۶۰ ۱۴۵ ۱۰
سرمایه ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ