کد خبر: ۹۹۶۷۱
۱:۱۹ - ۱۳۹۸/۳/۳

رونمایی از کارنامه مشترک کاردگر و بادین

سود ۴۷ درصد برای سهامداران بیمه آسیا

کارنامه بیمه آسیا به عنوان یک محصول مشترک ابراهیم کاردگر، مدیرعامل پیشین این شرکت که از آذرماه سال گذشته جای خود را به مسعود بادین داد، نشان از رشد ۴۷ درصد سود خالص هر سهم این شرکت دارد. افزایش سود خالص هر سهم از ۱۹۰ ریال به ۲۸۰ ریال و حهش ۴۸ درصدی سود خالص این شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل، رضایت سهامداران را به همراه داشته است
سود ۴۷ درصد برای سهامداران بیمه آسیا

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک و بیمه، از جمله نکات مهم در کارنامه سال ۹۷ شرکت بیمه آسیا نسبت به سال ۹۶ می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

 • افزایش ۵۷ درصدی موجودی نقد
 • افزایش ۸۱ درصدی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
 • کاهش ۴ درصدی مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان بیمه آسیا
 • رشد ۱۲۳ درصدی مطالبات بیمه آسیا از سایر شرکت‌های بیمه‌ای و بیمه‌گران اتکایی
 • افزایش ۴۵ درصدی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بیمه آسیا
 • رشد ۵۱ درصدی بدهی بیمه آسیا به بیمه‌گذاران و نمایندگان این شرکت
 • کاهش ۲۸ درصدی بدهی بیمه آسیا به شرکت‌های بیمه و بیمه‌گران اتکایی
 • در نظر نگرفتن ذخیره مالیاتی در سال‌های مالی ۹۶ و ۹۷
 • رشد ۳۳ درصدی ذخایر خسارت‌های معوق بیمه آسیا
 • رشد ۲۶ درصدی ذخایر حق بیمه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶
 • افزایش ۱۵۷ درصدی میزان ذخایر ریسک‌های منقضی نشده
 • ثابت ماندن سرمایه بیمه آسیا در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶
 • افزایش ۲۵ درصدی اندوخته قانونی و ۲۹ درصدی اندوخته سرمایه‌ای بیمه آسیا
 • رشد ۵۱ درصدی سود انباشته
 • افزایش ۱۳ درصدی حقوق صاحبان سهام بیمه آسیا
 • رشد ۲۷ درصدی حق بیمه صادره در سال ۹۷
 • افزایش ۲۸ درصدی درآمد حق بیمه
 • رشد ۳۱ درصدی خسارت پرداخت شده
 • افزایش ۳۸ درصدی درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی
 • رشد ۱۹ درصدی سود ناخالص فعالیت بیمه ای
 • جهش ۴۶ درصدی سود عملیاتی بیمه آسیا
 • افزایش ۴۸ درصدی سود خالص در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶

 

دارایی‌ها و بدهی‌ها و سود و زیان شرکت بیمه آسیا در پایان سال مالی 1397/12/29
تغییر ترکیب دارایی‌های شرکت بیمه آسیا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
موجودی نقد ۶۴۰,۸۰۴ ۴۰۹,۱۱۲ ۵۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت ۱۰,۱۱۸,۸۱۸ ۵,۶۰۴,۲۲۴ ۸۱
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان ۹,۱۶۹,۹۵۰ ۹,۵۱۲,۷۲۷
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۲۰۱۱۰۱۷ ۹۰۳۵۴۳ ۱۲۳
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۶,۶۴۹,۰۱۵ ۵,۳۰۴,۰۴۷ ۲۵
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی ۸,۹۰۹,۰۹۳ ۷,۶۳۵,۰۱۶ ۱۷
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مطالبات بلندمدت ۲,۴۹۴,۹۸۶ ۲,۱۵۰,۲۱۵ ۱۶
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت ۹,۸۵۱,۹۴۵ ۶,۷۸۵,۵۹۱ ۴۵
دارایی‌های ثابت مشهود ۴,۶۵۳,۸۷۱ ۴,۴۰۵,۰۳۲ ۶
دارایی‌های نامشهود ۲۴,۶۰۸ ۱۳,۹۰۴ ۷۷
سایر دارایی‌ها ۱۶۴۹۵ ۹۲۷۶ 78
جمع دارایی‌ها ۵۴,۵۴۰,۶۰۲ ۴۲,۷۳۲,۶۸۷ ۲۸
تغییر ترکیب بدهی‌های شرکت بیمه آسیا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان ۱,۰۸۴,۲۰۰ ۷۲۰,۱۵۱ ۵۱
بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۲۴۶,۱۹۱ ۳۴۲,۶۳۱ -۲۸
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۴,۱۸۰,۰۱۶ ۲,۹۰۵,۷۳۵ ۴۴
ذخیره مالیات ۰ ۰ --
سود سهام پرداختنی ۲۹,۲۳۰ ۶,۹۱۹ ۳۲۲
ذخایر حق بیمه ۲۸,۴۰۱,۶۰۷ ۲۲,۶۲۳,۸۱۹ ۲۶
ذخیره خسارت معوق ۷,۸۷۳,۲۹۲ ۵,۹۰۸,۸۹۲ ۳۳
ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۱,۷۱۷,۵۴۹ ۶۶۷۴۵۵ 157
سایر ذخایر فنی ۴,۵۲۶,۷۰۳ ۳,۳۹۹,۲۸۲ ۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
حق بیمه سال‌های آتی ۱,۵۸۰,۱۲۲ ۱,۸۹۱,۸۱۸ -۱۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱,۱۹۹,۵۶۵ ۹۷۸,۸۰۶ ۲۳
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی‌ها ۵۰,۸۳۸,۴۷۵ ۳۹,۴۴۵,۵۰۸ ۲۹
حقوق صاحبان سهام      
سرمایه ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۵۹,۷۳۸ ۱۲۷,۴۹۱ ۲۵
اندوخته سرمایه‌ای ۲۸۴,۲۱۵ ۲۱۹,۷۲۰ ۲۹
سایر اندوخته‌ها ۱۶۵۹۷ ۱۶۵۹۷ 0
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۹۴۱,۵۷۷ ۶۲۳,۳۷۱ ۵۱
جمع حقوق صاحبان سهام ۳,۷۰۲,۱۲۷ ۳,۲۸۷,۱۷۹ ۱۳
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۵۴,۵۴۰,۶۰۲ ۴۲,۷۳۲,۶۸۷ ۲۸
       
سود و زیان شرکت بیمه آسیا در پایان سال مالی 1397
سود و زیان شرکت بیمه آسیا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
حق بیمه صادره (قبولی اتکایی) ۴۴,۳۷۳,۱۶۴ ۳۵,۰۳۸,۷۰۵ ۲۷
کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه -۵,۷۷۷,۷۸۸ -۴,۷۸۰,۰۶۸ ۲۱
درآمد حق بیمه ۳۸,۵۹۵,۳۷۶ ۳۰,۲۵۸,۶۳۷ ۲۸
حق بیمه اتکایی واگذاری -۷,۰۹۹,۶۴۰ -۶,۴۰۳,۹۰۳ ۱۱
افزایش (کاهش) ذخایر حق بیمه اتکایی واگذاری ۱,۱۸۳,۸۷۱ ۱,۲۵۰,۳۲۲
هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری -۵,۹۱۵,۷۶۹ -۵,۱۵۳,۵۸۱ ۱۵
درآمد حق بیمه سهم نگهداری ۳۲,۶۷۹,۶۰۷ ۲۵,۱۰۵,۰۵۶ ۳۰
خسارت پرداختی -۲۹,۵۵۷,۱۷۳ -۲۲,۵۰۱,۹۴۵ ۳۱
کاهش (افزایش) ذخایر خسارت -۳,۰۱۴,۴۹۴ -۷۵۹,۷۶۲ ۲۹۷
هزینه خسارت -۳۲,۵۷۱,۶۶۷ -۲۳,۲۶۱,۷۰۷ ۴۰
خسارت دریافتی از بیمه‌گران اتکایی ۴,۶۹۲,۰۱۶ ۴,۴۵۰,۵۱۸ ۵
افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی واگذاری ۹۰,۲۰۶ ۱۷۷,۰۳۸ -۴۹
خسارت سهم بیمه‌گران اتکایی ۴,۷۸۲,۲۲۲ ۴,۶۲۷,۵۵۶ ۳
هزینه خسارت سهم نگهداری -۲۷,۷۸۹,۴۴۵ -۱۸,۶۳۴,۱۵۱ ۴۹
هزینه کارمزد و کارمزد منافع -۴,۰۸۵,۰۴۲ -۲,۹۴۱,۵۳۰ ۳۹
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی ۷۲۸,۷۷۴ ۶۵۵,۵۵۷ ۱۱
هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری -۳,۳۵۶,۲۶۸ -۲,۲۸۵,۹۷۳ ۴۷
(افزایش) کاهش سایر ذخایر فنی -۱,۱۲۷,۴۲۱ -۸۴۷,۴۲۹ ۳۳
هزینه سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی -۱,۱۸۴,۸۳۳ -۱,۰۴۳,۴۰۶ ۱۴
هزینه سهم نیروی انتظامی -۳۱۸,۶۲۶ -۲۴۴۲۶۳ ۳۰
هزینه سهم وزارت بهداشت -۱,۷۷۴,۸۴۰ -۱,۴۷۹,۳۸۷ ۲۰
سایر درآمد (هزینه)‌های بیمه‌ای ۴,۱۷۳,۱۵۳ ۷۵۹,۸۵۳ 449
خالص سایر هزینه‌های بیمه‌ای -۲۳۲,۵۶۷ -۲,۸۵۴,۶۳۲ -۹۲
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای (قبل از درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی) ۱,۳۰۱,۳۲۷ ۱,۳۳۰,۳۰۰
درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی ۲,۱۳۷,۸۳۷ ۱,۵۴۸,۲۳۴ ۳۸
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای ۳,۴۳۹,۱۶۴ ۲,۸۷۸,۵۳۴ ۱۹
درآمد سرمایه‌گذاری از محل سایر منابع ۲۸۱,۴۹۹ ۲۳۷,۰۲۲ ۱۹
هزینه‌های اداری و عمومی -۳,۱۰۹,۱۳۵ -۲,۶۹۵,۶۶۸ ۱۵
سود (زیان) عملیاتی ۶۱۱,۵۲۸ ۴۱۹,۸۸۸ ۴۶
هزینه‌های مالی ۰ ۰ --
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر بیمه‌ای ۳۳۴۲۰ ۱۷۲۷۷ 93
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات ۶۴۴,۹۴۸ ۴۳۷,۱۶۵ ۴۸
مالیات ۰ ۰ --
سود (زیان) خالص ۶۴۴,۹۴۸ ۴۳۷,۱۶۵ ۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم      
سود (زیان) پایه هر سهم - عملیاتی ۲۶۵ ۱۸۳ ۴۵
سود (زیان) پایه هر سهم - غیرعملیاتی ۱۵ ۸ 88
سود (زیان) پایه هر سهم ۲۸۰ ۱۹۱ ۴۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم      
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - عملیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - غیرعملیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ۰ ۰ --
گردش حساب سود (زیان) انباشته      
سود (زیان) خالص ۶۴۴,۹۴۸ ۴۳۷,۱۶۵ ۴۸
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال ۶۶۱,۳۰۳ ۵۱۳,۹۶۰ ۲۹
تعدیلات سنواتی -۳۷,۹۳۲ -۱۰۳۲۱۵ -63
سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره تعدیل شده ۶۲۳,۳۷۱ ۴۱۰,۷۴۵ ۵۲
تغییرات در سود (زیان) انباشته      
اندوخته قانونی -۳۲,۲۴۷ -۲۱,۱۸۱ ۵۲
اندوخته سرمایه‌ای -۶۴,۴۹۵ -۴۲,۳۵۸ ۵۲
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
انتقال‌ از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰ ۰ --
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰ ۰ --
سود سهام مصوب -۲۳۰۰۰۰ -۱۶۱۰۰۰ 43
جمع تغییرات در سود (زیان) انباشته -۳۲۶,۷۴۲ -۲۲۴,۵۳۹ ۴۶
سود (زیان) انباشته در پایان دوره ۹۴۱,۵۷۷ ۶۲۳,۳۷۱ ۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) ۲۸۰ ۱۹۰ ۴۷
سرمایه ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۰ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ