کد خبر: ۹۹۶۷۲
۱:۵۶ - ۱۳۹۸/۳/۳

صفر کردن زیان انباشته ماموریت نخست محمدی

خروج از دایره زیان، بیمه میهن به سود رسید

داریوش محمدی که از آذرماه سال گذشته سکان هدایت بیمه میهن را بر عهده گرفته، ماموریت نخست خود را صفر کردن زیان انباشته این شرکت به ارث رسیده از سال های گذشته قرار داده است. کارنامه سال ۹۷ این شرکت نشان می دهد که در پایان سال ۹۶ با زیان خالص ۴۱۲ میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریالی مواجه بود اما در پایان سال ۹۷ به سود خالص ۳۱ میلیارد و ۳۵۳ میلیون ریالی رسیده است.
خروج از دایره زیان، بیمه میهن به سود رسید

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک و بیمه، با این تغییر مسیر سهامداران انتظار دارند که مدیرعامل این شرکت به اتفاق دیگر اعضای هیات مدیره بتوانند امسال زیان انباشته ۶۶۶ میلیارد و ۲۸۵ میلیون ریالی بیمه میهن را به صفر برسانند و روزهای خوش به شرکت یادشده برگردد.
از جمله نکات مهم در کارنامه سال ۹۷ شرکت بیمه میهن نسبت به سال ۹۶ می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

 • افزایش ۱۰۴ درصدی موجودی نقد
 • افزایش ۸۱ درصدی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
 • افزایش ۵۴ درصدی مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان بیمه میهن
 • رشد ۵۳ درصدی مطالبات بیمه میهن از سایر شرکت‌های بیمه‌ای و بیمه‌گران اتکایی
 • افزایش  ۱۰ درصدی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بیمه میهن
 • کاهش ۲۹ درصدی بدهی بیمه میهن به بیمه‌گذاران و نمایندگان این شرکت
 • افزایش  ۶ درصدی بدهی بیمه میهن به شرکت‌های بیمه و بیمه‌گران اتکایی
 • در نظر نگرفتن ذخیره مالیاتی در سال‌های مالی ۹۶ و ۹۷
 • کاهش ۳۵ درصدی ذخایر خسارت‌های معوق بیمه میهن
 • رشد ۳۲ درصدی ذخایر حق بیمه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶
 • کاهش ۵۷ درصدی میزان ذخایر ریسک‌های منقضی نشده
 • افزایش ۸۷ درصدی سرمایه بیمه میهن در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶
 • ثابت ماندن اندوخته قانونی و اندوخته سرمایه‌ای بیمه میهن
 • کاهش ۴ درصدی زیان انباشته
 • افزایش ۸۷ درصدی حقوق صاحبان سهام بیمه میهن
 • رشد ۳۸ درصدی حق بیمه صادره در سال ۹۷
 • افزایش ۲۲ درصدی درآمد حق بیمه
 • کاهش ۴ درصدی خسارت پرداخت شده
 • افزایش ۱۰۵ درصدی درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی
 • عدم تغییر محسوس سود ناخالص فعالیت بیمه ای
 • تغییر مسیر از زیان ناخالص فعالیت های بیمه ای به سود ناخالص
 • دستیابی به سود خالص ۳۱ میلیاد و ۳۵۳ میلیون ریالی در سال ۹۷ نسبت به زیان ۴۱۲ میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریالی سال ۹۶
 • دستیابی به سود خالس هر سهم به میزان ۲۱ ریال نسبت به زیان ۵۱۴ ریالی در سال ۹۶

 

دارایی‌ها و بدهی‌ها و سود و زیان شرکت بیمه میهن در پایان سال مالی 1397/12/29
تغییر ترکیب دارایی‌های شرکت بیمه میهن ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
موجودی نقد ۱۹۱,۶۴۴ ۹۴,۱۲۵ ۱۰۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت ۴۵۶,۶۳۰ ۲۵۲,۰۵۰ ۸۱
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان ۱,۰۹۷,۳۶۴ ۷۱۰,۹۹۱ ۵۴
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۹۰۴۴ ۵۹۲۳ ۵۳
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۱۴۲,۸۱۳ ۳۲۹,۹۱۴ -۵۷
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی ۳۳۹,۷۹۶ ۳۸۳,۴۳۴ -۱۱
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۸۰۴۲۱ ۵۳۸۲۳ 49
مطالبات بلندمدت ۳,۴۴۶ ۳,۳۵۹ ۳
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت ۲۵۳,۵۳۰ ۲۳۱,۲۷۷ ۱۰
دارایی‌های ثابت مشهود ۷۵۵,۶۰۵ ۸۶۸,۲۳۰ -۱۳
دارایی‌های نامشهود ۱۶,۴۱۶ ۱۲,۰۳۴ ۳۶
سایر دارایی‌ها ۱۴۳۵۲ ۳۴۲۷۸ -58
جمع دارایی‌ها ۳,۳۶۱,۰۶۱ ۲,۹۷۹,۴۳۸ ۱۳
تغییر ترکیب بدهی‌های شرکت بیمه میهن ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان ۱۴۰,۵۳۶ ۱۹۷,۲۴۴ -۲۹
بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۱۵۷,۴۳۰ ۱۴۸,۳۴۵ ۶
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۲۷۹,۹۱۶ ۱۷۷,۸۸۲ ۵۷
ذخیره مالیات ۰ ۰ --
سود سهام پرداختنی ۱۴,۴۵۵ ۱۶,۳۳۵ -۱۲
ذخایر حق بیمه ۱,۰۲۲,۶۲۱ ۷۷۵,۹۷۳ ۳۲
ذخیره خسارت معوق ۴۵۵,۷۸۰ ۶۹۷,۲۹۳ -۳۵
ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۱۴۰,۴۹۳ ۳۲۹۷۴۵ -57
سایر ذخایر فنی ۷۵,۷۷۱ ۳۲,۷۰۲ ۱۳۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
حق بیمه سال‌های آتی ۱۶۴,۵۱۰ ۱۱۱,۶۲۱ ۴۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۰,۲۹۵ ۱۷,۱۷۲ ۱۸
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی‌ها ۲,۴۷۱,۸۰۷ ۲,۵۰۴,۳۱۲
حقوق صاحبان سهام      
سرمایه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۸۰۲,۹۲۲ ۸۷
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۳۱۴۳۰۳ --
اندوخته قانونی ۲۰,۷۷۶ ۲۰,۷۷۶ ۰
اندوخته سرمایه‌ای ۳۴,۷۶۳ ۳۴,۷۶۳ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته -۶۶۶,۲۸۵ -۶۹۷,۶۳۸
جمع حقوق صاحبان سهام ۸۸۹,۲۵۴ ۴۷۵,۱۲۶ ۸۷
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۳,۳۶۱,۰۶۱ ۲,۹۷۹,۴۳۸ ۱۳
       
سود و زیان شرکت بیمه میهن در پایان سال مالی 1397
سود و زیان شرکت بیمه میهن ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
حق بیمه صادره (قبولی اتکایی) ۱,۸۱۸,۸۵۹ ۱,۳۱۸,۴۰۹ ۳۸
کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه -۲۴۶,۶۴۸ -۳۰,۷۱۱ ۷۰۳
درآمد حق بیمه ۱,۵۷۲,۲۱۱ ۱,۲۸۷,۶۹۸ ۲۲
حق بیمه اتکایی واگذاری -۳۷۷,۵۶۶ -۳۰۳,۴۴۶ ۲۴
افزایش (کاهش) ذخایر حق بیمه اتکایی واگذاری ۵۳,۸۲۶ -۵۷,۴۰۸ --
هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری -۳۲۳,۷۴۰ -۳۶۰,۸۵۴ -۱۰
درآمد حق بیمه سهم نگهداری ۱,۲۴۸,۴۷۱ ۹۲۶,۸۴۴ ۳۵
خسارت پرداختی -۱,۵۵۸,۲۹۲ -۱,۶۲۷,۶۵۸
کاهش (افزایش) ذخایر خسارت ۴۳۰,۷۶۵ ۴۸,۲۹۷ ۷۹۲
هزینه خسارت -۱,۱۲۷,۵۲۷ -۱,۵۷۹,۳۶۱ -۲۹
خسارت دریافتی از بیمه‌گران اتکایی ۲۹۳,۷۱۵ ۳۵۵,۰۳۷ -۱۷
افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی واگذاری -۹۷,۴۶۴ -۷۲,۱۹۱ ۳۵
خسارت سهم بیمه‌گران اتکایی ۱۹۶,۲۵۱ ۲۸۲,۸۴۶ -۳۱
هزینه خسارت سهم نگهداری -۹۳۱,۲۷۶ -۱,۲۹۶,۵۱۵ -۲۸
هزینه کارمزد و کارمزد منافع -۹۲,۱۳۵ -۸۴,۴۳۶ ۹
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی ۷۳,۱۹۵ ۵۱,۹۴۸ ۴۱
هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری -۱۸,۹۴۰ -۳۲,۴۸۸ -۴۲
(افزایش) کاهش سایر ذخایر فنی -۴۳,۰۶۹ ۲۱۹,۹۴۲ --
هزینه سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی -۳۱,۹۸۰ -۲۷,۵۲۳ ۱۶
هزینه سهم نیروی انتظامی -۶,۵۸۷ -۸۱۴۶ -۱۹
هزینه سهم وزارت بهداشت -۴۱,۹۱۱ -۳۸,۸۲۶ ۸
سایر درآمد (هزینه)‌های بیمه‌ای ۴,۱۲۷ ۱۴,۲۳۲ -71
خالص سایر هزینه‌های بیمه‌ای -۱۱۹,۴۲۰ ۱۵۹,۶۷۹ --
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای (قبل از درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی) ۱۷۸,۸۳۵ -۲۴۲,۴۸۰ --
درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی ۶۳,۳۳۲ ۳۰,۸۴۵ ۱۰۵
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای ۲۴۲,۱۶۷ -۲۱۱,۶۳۵ --
درآمد سرمایه‌گذاری از محل سایر منابع ۲۸,۵۰۰ ۱۱,۶۴۰ ۱۴۵
هزینه‌های اداری و عمومی -۲۹۱,۸۳۷ -۲۳۴,۷۰۶ ۲۴
سود (زیان) عملیاتی -۲۱,۱۷۰ -۴۳۴,۷۰۱ -۹۵
هزینه‌های مالی ۰ ۰ --
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر بیمه‌ای ۵۲۵۲۳ ۲۱۹۴۸ 139
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات ۳۱,۳۵۳ -۴۱۲,۷۵۳ --
مالیات ۰ ۰ --
سود (زیان) خالص ۳۱,۳۵۳ -۴۱۲,۷۵۳ --
سود (زیان) پایه هر سهم      
سود (زیان) پایه هر سهم - عملیاتی -۲۱ -۵۴۱ -۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم - غیرعملیاتی ۵۱ ۲۷ 89
سود (زیان) پایه هر سهم ۳۰ -۵۱۴ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم      
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - عملیاتی -۱۴ -۵۴۱ -97
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - غیرعملیاتی ۳۵ ۲۷ 30
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ۲۱ -۵۱۴ --
گردش حساب سود (زیان) انباشته      
سود (زیان) خالص ۳۱,۳۵۳ -۴۱۲,۷۵۳ --
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال -۶۸۱,۶۸۷ -۲۶۸,۹۳۴ ۱۵۳
تعدیلات سنواتی -۱۵,۹۵۱ -۱۵۹۵۱ 0
سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره تعدیل شده -۶۹۷,۶۳۸ -۲۸۴,۸۸۵ ۱۴۵
تغییرات در سود (زیان) انباشته      
اندوخته قانونی ۰ ۰ --
اندوخته سرمایه‌ای ۰ ۰ --
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
انتقال‌ از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰ ۰ --
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰ ۰ --
سود سهام مصوب ۰ ۰ --
جمع تغییرات در سود (زیان) انباشته ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته در پایان دوره -۶۶۶,۲۸۵ -۶۹۷,۶۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) ۲۱ -۵۱۴ --
سرمایه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۸۰۲,۹۲۲ ۸۷ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ