بیمه دی

 • روی خط بورس:

  فراز و فرود بیمه‌ها در بازار سرمایه

  فراز و فرود بیمه‌ها در بازار سرمایه
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران سهام بیمه های دانا و پارسیان در بورس و بیمه های دی، میهن، ملت، اتکای امین، اتکای سامان و کوثر در فرابورس سبز باقی ماندند و شاخص سهام بیمه های آسیا،ما و البرز در بورس و پاسارگاد در فرابورس با افت همراه بود. این در حالی است که بیمه های پارسیان و ملت در بورس و همچنین بیمه های دی و کوثر در فرابورس بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص امروز گذاشتند.
  ۱۳۹۵/۲/۲۸
 • روی خط بورس:

  روی خوش بازار سرمایه به بیمه‌ها

  روی خوش بازار سرمایه به بیمه‌ها
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران سهام بیمه های دانا، البرز، آسیا و پارسیان در بورس و دی، میهن، اتکای؛ ملت، سامان و کوثر در فرابورس سبز باقی ماندند و شاخص سهام بیمه اتکای امین در فرابورس با افت همراه بود.
  ۱۳۹۵/۲/۲۷
 • روی خط بورس:

  اقبال امروز بازار به سهام بیمه دی

  اقبال امروز بازار به سهام بیمه دی
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران سهام بیمه های اتکای امین، دی ،اتکای و سامان در فرابورس سبز باقی ماندند و شاخص سهام بیمه های دانا، آسیا، البرز و پارسیان در بورس و بیمه های ملت،کوثر و میهن در فرابورس با افت همراه بود که در این میان بیمه دی بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس بین شرکت های بیمه ی داشت. در حالی که بیشترین حجم معاملات امروز مربوط به بیمه دانا بود.
  ۱۳۹۵/۲/۲۶
 • در اولین روز بورسی این هفته:

  اقبال بازار به بیمه‌های فرابورسی

  اقبال بازار به بیمه‌های فرابورسی
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهرانسهام بیمه های اتکای امین، سامان و کوثر در فرابورس سبز باقی ماندند و شاخص سهام بیمه های دانا، آسیا، البرز و پارسیان در بورس و بیمه های ملت، اتکای، میهن و دی، در فرابورس با افت همراه بود که در این میان بیمه کوثر در صدر شرکت های بیمه ای در فرابورس قرار گرفت.
  ۱۳۹۵/۲/۲۵
 • در آخرین روز بورسی این هفته:

  سهام بیمه ها ریزش کرد

  سهام بیمه ها ریزش کرد
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران، شاخص سهام همه ی بیمه ها هم در بورس و هم فرابورس افت پیدا کرد و در پایان معاملات اخرین روز این هفته چراغ شرکت های بیمه ای در بازار سرمایه قرمز شدند.
  ۱۳۹۵/۲/۲۲
 • در بورس امروز:

  نوسان سهام بیمه‌ها

  نوسان سهام بیمه‌ها
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران، بیمه های دانا،آسیادر بورس و سهام بیمه های میهن در فرابورس سبز باقی ماندند و شاخص سهام بقیه بیمه ها هم در بورس و هم فرابورس با افت همراه بود که در این میان بیشترین حجم معاملات امروز مربوط به بیمه میهن بود که در پایان معاملات امروز در صدر شرکت های بیمه ای در فرابورس قرار گرفت.
  ۱۳۹۵/۲/۲۱
 • در دومین روز بورسی این هفته:

  بیمه آسیادر صدر بورسی ها

  بیمه آسیادر صدر بورسی ها
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران، بیمه های دانا، البرز، آسیادر بورس و سهام بیمه های دی، اتکای امین، اتکای و پاسارگاد در فرابورس سبز باقی ماندند و بیمه پارسیان در بورس و بیمه های ملت، کوثر و سامان در فرابورس قرمز شدند. همچنین بیمه های البرز و آسیا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص سهام بازار بورس امروز داشتند.
  ۱۳۹۵/۲/۲۰
 • در دومین روز بورسی این هفته:

  تداوم سیر نزولی بیمه‌ها

  تداوم سیر نزولی بیمه‌ها
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز یک شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران، بیمه دانا در بورس و سهام بیمه سامان در فرابورس سبز باقی ماندند و بقیه بیمه هم در بورس و هم فرابورس قرمز شدند.
  ۱۳۹۵/۲/۱۹
 • در اولین روز بورسی این هفته:

  بیمه دانا چراغ سبز بورسی ها

  بیمه دانا چراغ سبز بورسی ها
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران، بیمه دانا در بورس و سهام بیمه های میهن و دی ،پاسارگاد و سامان در فرابورس سبز باقی ماندند و بیمه های البرز و آسیا و پارسیان در بورس و بیمه های ملت، اتکای امین، اتکای و کوثر قرمز باقی ماندند.
  ۱۳۹۵/۲/۱۸
 • در آخرین روز بورسی این هفته:

  سهام اکثر بیمه ها درجا زد

  سهام اکثر بیمه ها درجا زد
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران، بیمه ما در بورس و سهام بیمه های میهن و اتکای در فرابورس سبز باقی ماندند و بیمه های البرز و آسیا،دانا و پارسیان در بورس و بیمه های ملت، دی ، اتکای امین، پاسارگاد قرمز باقی ماندند.
  ۱۳۹۵/۲/۱۵
 • در بورس امروز:

  فراز و فرود سهام بیمه‌ها

  فراز و فرود سهام بیمه‌ها
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران، بیمه های ما و پارسیان در بورس و سهام بیمه های میهن، کوثر و سامان در فرابورس سبز باقی ماندند و بیمه های البرز و آسیا،دانا در بورس و بیمه های ملت، دی ، اتکای امین،اتکای، پاسارگاد قرمز باقی ماندند.
  ۱۳۹۵/۲/۱۴
 • روی خط بورس:

  بیمه آسیادر صدر بورسی ها

  بیمه آسیادر صدر بورسی ها
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران، بیمه های دانا، آسیا در بورس و سهام بیمه های میهن،دی،اتکای امین،گوثر و سامان در فرابورس سبز باقی ماندند و بیمه های البرز و پارسیان در بورس و بیمه های ملت، اتکای و پاسارگاد قرمز باقی ماندند. همچنین بیمه اتکایی ایرانیان و بیمه پاسارگاد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس امروز گذاشتند.
  ۱۳۹۵/۲/۱۳
 • روی خط بورس:

  اقبال بازار به بیمه‌های بورسی

  اقبال بازار به بیمه‌های بورسی
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران، بیمه های دانا، البرز، آسیا و ما در بورس و سهام بیمه های میهن، دی، ملت، اتکای امین، اتکای در فرابورس سبز باقی ماندند و بیمه پارسیان در بورس و بیمه های سامان و پاسارگاد قرمز باقی ماندند.
  ۱۳۹۵/۲/۱۲
 • روی خط بورس:

  فراز و فرود بیمه‌ها در بازار سرمایه

  فراز و فرود بیمه‌ها در بازار سرمایه
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران، بیمه های دانا و ما در بورس و سهام بیمه های میهن و پاسارگاد در فرابورس سبز باقی ماندند و بیمه های البرز، آسیا، پارسیان در بورس و بیمه های دی، اتکای امین ملت،سامان و کوثر قرمز باقی ماندند و بیمه های البرز و پارسیان همراه با بیمه های دی و کوثر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بازار سرمایه امروز داشتند.
  ۱۳۹۵/۲/۱۱
 • در آخرین روز بورسی این هفته:

  کدام بیمه ها سبز ماندند؟

  کدام بیمه ها سبز ماندند؟
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات آخرین روز این هفته، چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران، بیمه های البرز، دانا و پارسیان در بورس و سهام بیمه های کوثر،میهن و اتکای و پاسارگاد در فرابورس سبز باقی ماندند و بیمه آسیا در بورس و بیمه های دی، ملت، اتکای امین و سامان قرمز باقی ماندند و بیمه دی بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بازار ایفکس داشت.
  ۱۳۹۵/۲/۸
 • ثبت رسمي افزايش سرمايه بيمه دي

  ثبت رسمي افزايش سرمايه بيمه دي
  دنیای بانک: به استناد صروت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۲۰ و مجوز شماره ۹۵/۶۰۲/۳۶۶۰ مورخ ۹۵.۱.۳۰ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۹۴۹.۱۸۲۷۱۵.۰۳۵ مورخ ۹۴.۱۰.۲۲سازمان بورس اورق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد.
  ۱۳۹۵/۲/۸
 • روی خط بورس:

  تكذيب افزايش سرمايه بيمه آسيا

  تكذيب افزايش سرمايه بيمه آسيا
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های البرز، دانا و ما در بورس و سهام بیمه های سامان،اتکای امین،اتکای،دی در فرابورس افزایش پیدا کرد و سهام بیمه پارسیان در بورس و بیمه های کوثر،میهن و ، ملت در فرابورس با افت همراه بود.
  ۱۳۹۵/۲/۷
 • روی خط بورس:

  اقبال بازار به بیمه‌های البرز و آسیا

  اقبال بازار به بیمه‌های البرز و آسیا
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های البرز، آسیا، دانا و ما در بورس و سهام بیمه های سامان، کوثر،میهن و دی در فرابورس نسبت به روز قبل افزایش پیدا کرد و سهام بیمه پارسیان در بورس و بیمه های اتکای، اتکای امین، ملت در فرابورس با افت همراه بود. این در حالی که که سهام بیمه های البرز، آسیا و دانا در بورس و بیمه دی و میهن در فرابورس برای سومین روز پیاپی در این هفته افزایش یافته و در پایان معاملات امروز همچنان سبز باقی ماندند.
  ۱۳۹۵/۲/۶
 • روی خط بورس:

  اوج گیری سهام بیمه ها در بورس

  اوج گیری سهام بیمه ها در بورس
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز یک شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام همه شرکت های بیمه در بورس و اکثرا آنها در فرابورس تهران نسبت به روز شنبه افزایش پیدا کرد و سهام بیمه ها در بازار سرمایه امروز نسبت به دیروز اوج بیشتری گرفت و تنها بیمه اتکای امین و ملت در فرابورس افت کرد. این در حالی است که ارزش سهام بیمه ملت نسبت به دیروز ریزش پیدا کرد.
  ۱۳۹۵/۲/۵
 • در اولین روز بورسی این هفته:

  چراغ سبز بورس به بیمه‌ها

  چراغ سبز بورس به بیمه‌ها
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام اکثر شرکت های بیمه در بورس و فرابورس تهران نسبت به روز چهارشنبه افزایش پیدا کرد و بیمه ی ها سبز شدند و تنها بیمه اتکای امین در فرابورس افت کرد. همچنین در اولین روز این هفته سهام بیمه دانا در بورس و بیمه ملت در فرابورس اوج گرفتند.
  ۱۳۹۵/۲/۴
 • در آخرین روز بورسی این هفته:

  بیمه پارسیان سبز ماند

  بیمه پارسیان سبز ماند
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های البرز و پارسیان در بازار بورس و سهام بیمه های دی،اتکای و سامان در بازار فرابورس نسبت به روز سه شنبه افزایش و سهام بیمه های آسیا و ما در بازار بورس و بیمه های ملت،کوثر، میهن و اتکای امین در بازار فرابورس با افت همراه بود. این در حالی است که بیمه پارسیان برای چندمین روز پیاپی در بورس این هفته سبز باقی ماند.
  ۱۳۹۵/۲/۱
 • در بورس امروز:

  بیمه پارسیان چراغ سبز بورسی ها

  بیمه پارسیان چراغ سبز بورسی ها
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه پارسیان در بازار بورس و سهام بیمه های سامان و کوثر در بازار فرابورس نسبت به روز دوشنبه افزایش و سهام بیمه های دیگر هم در فرابورس و هم بورس با افت همراه بود.
  ۱۳۹۵/۱/۳۱
 • روی خط بورس:

  ریزش سهام بیمه آسیا و ملت

  ریزش سهام بیمه آسیا و ملت
  دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های البرز،ما و پارسیان در بازار بورس و سهام بیمه های دی،اتکای امین،میهن،اتکای و کوثر در بازار فرابورس نسبت به روز یکشنبه افزایش و سهام بیمه های آسیا در بازار بورس و بیمه ملت در بازار فرابورس با افت همراه بود. این در حالی است که سهام بیمه آسیا در بازار بورس و بیمه ملت در بازار فرابورس امروز ریزش چشمگیری پیدا کرد.
  ۱۳۹۵/۱/۳۰
 • در دومین روز از هفته:

  چراغ کدام بیمه ها سبز شد؟

  چراغ کدام بیمه ها سبز شد؟
  دنیای بانک- سميه كربلايي: در پایان معاملات امروز یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های دانا،ما و پارسیان در بازار بورس و سهام بیمه های اتکای امین، میهن، سامان، اتکای در بازار فرابورس نسبت به روز شنبه افزایش و سهام بیمه های آسیا و البرز در بازار بورس و بیمه های دی و کوثر در بازار فرابورس با افت همراه بود. این در حالی است که سهام بیمه های دانا در بازار بورس و بیمه سامان در بازار فرابورس امروز در اوج قرار گرفتند.
  ۱۳۹۵/۱/۲۹
 • در اولین روز بورسی این هفته:

  بورس بیمه‌ها همچنان قرمز پوش است

  بورس بیمه‌ها همچنان قرمز پوش است
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام همه ی شرکت های بیمه ی هم در بازار بورس و هم فرابورس کاهش پیدا کرد. روند نزولی سهام بیمه ها از اواخر هفته قبل آغاز شده بود و در اولین روز این هفته همچنان ادامه دارد.
  ۱۳۹۵/۱/۲۸
 • در بورس امروز:

  ردای قرمز بر بورس بیمه ها

  ردای قرمز بر بورس بیمه ها
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام همه ی شرکت های بیمه ی هم در بازار بورس و هم فرابورس کاهش پیدا کرد.
  ۱۳۹۵/۱/۲۵
 • روی خط بورس:

  اقبال امروز بازار به سه شرکت بیمه ای

  اقبال امروز بازار به سه شرکت بیمه ای
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های دانا و آسیا در بازار بورس و سهام بیمه های اتکای امین، اتکای،سامان و کوثر در بازار فرابورس نسبت به روز دوشنبه افزایش و سهام بیمه های پارسیان، ما و البرز در بازار بورس و بیمه های میهن، دی در بازار فرابورس با افت همراه بود. این در حالی است که سهام بیمه های دانا و اسیا در بازار بورس و بیمه سامان در بازار فرابورس امروز در اوج قرار گرفتند.
  ۱۳۹۵/۱/۲۴
 • معاملات امروز سهام بیمه‌ها در بورس

  معاملات امروز سهام بیمه‌ها در بورس
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروزدوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه دانا، البرز،آسیا،اتکای امین، دی، میهن، اتکای،ما، سامان، پاسارگاد نسبت به روز یک شنبه افزایش و شاخص سهام بیمه های پارسیان،کوثر با افت همراه بود.
  ۱۳۹۵/۱/۲۳
 • روی خط بورس:

  دانا سبز ماند، البرز قرمز شد

  دانا سبز ماند، البرز قرمز شد
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز یک شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه دانا، ما، سامان، نسبت به روز شنبه افزایش و شاخص سهام بیمه های پارسیان، آسیا، دی، میهن اتکای، ما و البرز با افت همراه بود. این در حالی است که شاخص سهام بیمه البرز نسبت به دیروز افت کرد و بیمه دانا همچنان در دومین روز هفته در صدر بورسی ها باقی ماند.
  ۱۳۹۵/۱/۲۲
 • روی خط بورس:

  بیمه دانا و البرز سبز ماندند

  بیمه دانا و البرز سبز ماندند
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های دانا، البرز، و اتکای امین نسبت به روز چهارشنبه افزایش و شاخص سهام بیمه های پارسیان، آسیا، دی، میهن اتکای، ما و کوثر با افت همراه بود.
  ۱۳۹۵/۱/۲۱
 • << 1 2 3 4 5 >>
آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ