بیمه دی

 • روی خط بورس:

  بورس بیمه‌ها همچنان سبز پوش است

  بورس بیمه‌ها همچنان سبز پوش است
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز چهار شنبه ۱۸فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام همه ی شرکت های بیمه ای افزایش یافت و گروه بیمه ای بورس برای دومین روز پیاپی کلا سبز پوش شدند.
  ۱۳۹۵/۱/۱۸
 • در بورس امروز:

  گروه بیمه سراپا سبزپوش شدند

  گروه بیمه سراپا سبزپوش شدند
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز سه شنبه ۱۷فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام همه ی شرکت های بیمه ای افزایش یافت و گروه بیمه ای بورس کلا سبز پوش شدند. این در حالی است که شاخص سهام بیمه پارسیان همچنان با افزایش همراه است و برای چهارمین روز متوالی در صدر گروه بورسی بیمه ها قرار دارد.
  ۱۳۹۵/۱/۱۷
 • روی خط بورس:

  فراز و فرود بیمه‌ها در بازار سرمایه

  فراز و فرود بیمه‌ها در بازار سرمایه
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز دو شنبه ۱۶فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های دانا، آسیا، اتکای امین، پارسیان، اتکای و کوثر نسبت به روز قبل افزایش یافت و شاخص سهام بیمه های پاسارگاد، ملت، ما، میهن، دی و البرز با افت همراه شد این در حالی است که بیشترین حجم معاملات امروز برای سومین روز متوالی برای بیمه پارسیان بود.
  ۱۳۹۵/۱/۱۶
 • در دومین روز از هفته:

  بیمه پارسیان همچنان در اوج

  بیمه پارسیان همچنان در اوج
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز یک شنبه ۱۵فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های پارسیان و پاسارگاد نسبت به روز قبل افزایش یافت و شاخص سهام بقیه شرکت های بیمه با افت همراه شد. این در حالی است که شاخص سهام بیمه پارسیان در دومین روز این هفته به طور متوالی افزایش یافته است.
  ۱۳۹۵/۱/۱۵
 • در اولین روز بورسی این هفته:

  جهش بیمه پارسیان در سهام بیمه ها

  جهش بیمه پارسیان در سهام بیمه ها
  دنیای بانک: در پایان معاملات امروز شنبه ۱۴فروردین ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص سهام بیمه های البرز، ما و کوثر با افت همراه بود و شاخص سهام بقیه بیمه ها افزایش یافت.
  ۱۳۹۵/۱/۱۴
 • روی خط بورس:

  بیمه سامان روی مدار افت

  بیمه سامان روی مدار افت
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات دو شنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه البرز،آسیا، دانا،میهن،دی، ملت،ما و پاسارگاد افزایش یافت و ارزش سهام سامان و پاسارگاد با افت همراه شد. این در حالی است که سهام بیمه سامان برای دومین روز پیاپی با افت همراه بود.
  ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
 • در اولین روز بورسی این هفته:

  بیمه پاسارگاد همچنان در اوج

  بیمه پاسارگاد همچنان در اوج
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات شنبه ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه البرز،آسیا،اتکای امین، دانا،میهن،دی، ملت،ما و پاسارگاد افزایش یافت و ارزش سهام سامان و پارسیان با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
 • آخرین روز بورسی این هفته:

  بیمه پاسارگاد در صدر بورسی‌ها

  بیمه پاسارگاد در صدر بورسی‌ها
  دنیای بانک: دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات چهارشنبه ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه البرز،آسیا،پارسیان، ملت و پارسیان و پاسارگاد افزایش یافت و ارزش سهام بیمه های دانا، اتکای امین، دی، میهن، ما، سامان، کوثر با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
 • روی خط بورس:

  سهام کدام بیمه ها قرمز و سبز شد؟

  سهام کدام بیمه ها قرمز و سبز شد؟
  دنیای بانک: دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات سه شنبه ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه پارسیان،ما و سامان افزایش یافت و ارزش سهام بقیه ی بیمه ها با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
 • روی خط بورس:

  چراغ بیمه‌ها قرمز شد

  چراغ بیمه‌ها قرمز شد
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات دوشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، تنها ارزش سهام شرکت بیمه پارسیان افزایش یافت و ارزش سهام بقیه ی بیمه ها با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
 • در دومین روز از هفته:

  سهام اکثر بیمه‌ها ریزش کرد

  سهام اکثر بیمه‌ها ریزش کرد
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات یک شنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های اتکای و سامان افزایش یافت و ارزش سهام بیمه های البرز ،دانا، میهن، اتکای امین، دی، آسیا، کوثر ، پارسیان، ملت، ما با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
 • روی خط بورس:

  بیمه آسیا در صدر بورسی‌ها

  بیمه آسیا در صدر بورسی‌ها
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز شنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه البرز ،دانا، میهن، اتکای امین، دی، آسیا، اتکای، سامان، کوثر افزایش یافت و ارزش سهام بیمه های پارسیان، ملت، ما با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
 • در آخرین روز بورسی این هفته:

  سهام بيمه ميهن نزولي شد

  سهام بيمه ميهن نزولي شد
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه البرز و کوثر افزایش یافت و ارزش سهام بیمه های دانا، دی، اتکای امین، البرز، آسیا، پارسیان، ملت، ما،اسیا،سامان و میهن با افت همراه شد. این در حالی است که ارزش سهام بیمه میهن پس از سیر صعودی در دو روز متوالی، در بورس امروز سقوط کرد.
  ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
 • صدور احکام جدید در بیمه دی

  صدور احکام جدید در بیمه دی
  دنیای بانک: با حکم مدیرعامل شرکت بیمه دی اعضای شورای عالی راهبری توسعه بیمه‌های زندگی شرکت بیمه دی مشخص شدند.
  ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
 • جهش بیمه دانا در بورس امروز

  جهش بیمه دانا در بورس امروز
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز سه شنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه دانا،البرز،اسیا،سامان ،پاسارگاد و میهن افزایش یافت و این در حالی است که ارزش سهام بیمه های دی، اتکای امین، البرز، آسیا، پارسیان، ملت، ما، کوثر با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
 • در بورس امروز:

  بیمه اتکایي و میهن سبز ماندند

  بیمه اتکایي و میهن سبز ماندند
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز دوشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه انکای و میهن افزایش یافت و این در حالی است که ارزش سهام بیمه های دانا، دی، اتکای امین، البرز، آسیا، پارسیان، ملت، ما، سامان، کوثر و پاسارگاد با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
 • روی خط بورس:

  فراز و فرود بیمه‌ها در بازار سرمایه

  فراز و فرود بیمه‌ها در بازار سرمایه
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز یک شنبه ۹ اسفندماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه دی وسامان افزایش یافت و این در حالی است که ارزش سهام بیمه های ما،دانا، اتکای امین، آسیا، البرز و میهن با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۲/۹
 • روی خط بورس:

  سهام بیمه‌ها بعد از انتخابات

  سهام بیمه‌ها بعد از انتخابات
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز شنبه ۸ اسفندماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه دانا، اتکای امین، آسیا، دی، اتکای، ملت، پارسیان، سامان و کوثر افزایش یافت و این در حالی است که ارزش سهام بیمه های ما، البرز و میهن با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۲/۸
 • روی خط بورس:

  بیمه میهن چراغ سبز بورسی ها

  بیمه میهن چراغ سبز بورسی ها
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز چهارشنبه ۵ اسفندماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت بیمه میهن نسبت به روز قبل افزایش یافت و تنها چراغ سبز بورس در پایان هفته باقی ماند، این در حالی است که ارزش سهام بیمه های دی، اتکای،پاسارگاد، پارسیان، کوثر ، ما، آسیا، دی، ،سامان با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۲/۵
 • نوسان سهام بیمه‌ها در بازار سرمایه

  بيمه دي و ميهن سبزپوش شدند

  بيمه دي و ميهن سبزپوش شدند
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز سه شنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت بیمه های میهن،دی، اتکای،پاسارگاد نسبت به روز قبل افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بیمه های ملت، پارسیان، کوثر ، ما، آسیا، دی، ،سامان با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۲/۴
 • روی خط بورس:

  نوسان سهام بیمه ها در بورس امروز

  نوسان سهام بیمه ها در بورس امروز
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز دوشنبه ۳ اسفندماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت بیمه های میهن، پارسیان و کوثر نسبت به روز قبل افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بیمه های ملت، اتکای، ما، آسیا، دی، پاسارگاد،سامان با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۲/۳
 • در دومین روز از هفته

  سهام اکثر بیمه‌ها قرمز شد

  سهام اکثر بیمه‌ها قرمز شد
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز یک شنبه ۲ اسفندماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت بیمه های دانا و اتکای نسبت به روز قبل افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بیمه های ملت،کوثر، آسیا، میهن،دی، پارسیان، پاسارگاد،سامان و البرز با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۲/۲
 • اولین روز بورسی این ماه:

  بیمه آسیا در صدر بورسی ها

  بیمه آسیا در صدر بورسی ها
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز شنبه ۱ اسفندماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت بیمه های دانا،آسیا، میهن،دی، پارسیان،اتکای، پاسارگادو سامان افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بیمه های اتکای امین و ملت،کوثر، البرز با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۲/۱
 • روی خط بورس:

  نوسان سهام بیمه ها در بورس

  نوسان سهام بیمه ها در بورس
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت بیمه های اتکای امین، دانا، میهن، ملت، سامان و نسبت به روز قبل افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بیمه های ملت،دی،کوثر، پارسیان، پاسارگاد و اتکای و آسیا با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
 • روی خط بورس:

  فراز و فرود بیمه‌ها در بازار سرمایه

  فراز و فرود بیمه‌ها در بازار سرمایه
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز دوشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت بیمه های اتکای امین، دانا، دی، میهن، ما،سامان، پاسارگاد و اتکای نسبت به روز قبل افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بیمه های ملت،کوثر، پارسیان و آسیا با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
 • همزمان با ایام دهه فجر:

  رونمایی از نشان جدید تجاری بیمه دی

  رونمایی از نشان جدید تجاری بیمه دی
  دنیای بانک: همزمان با گرامیداشت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نشان جدید تجاری شرکت بیمه دی همزمان در شعب سراسر کشور رونمایی شد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
 • روی خط بورس:

  نوسان سهام بیمه‌ها در بازار سرمایه

  نوسان سهام بیمه‌ها در بازار سرمایه
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز یکشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت بیمه های اتکای امین، پارسیان، کوثر،سامان، پاسارگاد و اتکای نسبت به روز قبل افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بیمه های دانا، دی، آسیا، ماو میهن با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
 • روی خط بورس:

  بیمه سامان، تنها چراغ سبز بورسی ها

  بیمه سامان، تنها چراغ سبز بورسی ها
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت بیمه سامان افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بقیه بیمه ها با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
 • روی خط بورس:

  نوسان سهام بیمه‌ها در بورس

  نوسان سهام بیمه‌ها در بورس
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز سه شنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه دانا، دی، آسیا، البرز، پارسیان، میهن،کوثر و اتکای امین نسبت به روز قبل افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بیمه های ما، ،سامان و پاسارگاد با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
 • روی خط بورس:

  بيمه اتكايي همچنان در مسير افت ارزش

  بيمه اتكايي همچنان در مسير افت ارزش
  دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات روز دوشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۴ بورس اوراق بهادار تهران، ارزش سهام شرکت های بیمه دانا، دی، آسیا، البرز، پارسیان، ملت، میهن،کوثر و پاسارگاد نسبت به روز قبل افزایش یافت این در حالی است که ارزش سهام بیمه های ما، اتکای امین ،سامان،اتکای با افت همراه شد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
 • << 1 2 3 4 5 >>
آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ