بیمه زندگی خاورمیانه

16مهر
بیمه زندگی خاورمیانه در بالاترین سطح توانگری مالی
بیمه مرکزی تایید کرد

بیمه زندگی خاورمیانه در بالاترین سطح توانگری مالی

بیمه مرکزی نسبت توانگری ۲۸ شرکت بیمه در سال 1399 را منتشر کرد. بر اساس این ارزیابی نسبت توانگری ۲۴ شرکت در سطح یک توانگری مالی یعنی بالاترین سطح مالی برای انجام تعهدات بیمه‌ای قرار دارد.