موسسه آموزش عالی بیمه اکو

۰۵آبان
حمایت صنعت بیمه از پایان‌نامه دانشجویی
طرح مشترک پژوهشکده و بیمه اکو

حمایت صنعت بیمه از پایان‌نامه دانشجویی

پایان‌نامه "حفظ مشتریان بیمه‌های زندگی" با حمایت مشارکتی مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو و پژوهشکده بیمه توسط حسن قربانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار گرایش بیم‌سنجی، به رشته تحریردر آمد.